EU si prizadeva za trajnostno ravnanje z odpadki

19. 08. 2010

EU si že nekaj časa prizadeva, da bi države članice sprejele ukrepe, ki bi spodbujali k ponovni uporabi oziroma recikliranju odpadkov. T.i. trajnostno ravnanje z materiali, ki je del izvajanja Strategije EU 2020, od držav članic zahteva, da pripravijo potrebne mehanizme, orodja in programe za preprečevanje nastajanja odpadkov ter spodbujanje njihovega recikliranja.

Trajnostna uporaba izdelka, ki temelji na načelu življenjskega kroga, naj bi v veliki meri prispevala k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje. Veliko ljudi namreč – tudi zaradi premalo primernih in zadostnih informacij – izdelke po izteku njihove življenjske dobe odloži med odpadke, namesto da bi poskrbeli za primerno recikliranje. Če bi reciklirali samo polovico hišnih odpadkov, bi v ozračje spustili več kot tono izpustov CO2 manj. Med načeli trajnostnega ravnanja z odpadki je vedno bolj izpostavljena tudi pobuda za eko-dizajn, torej izdelke, prijazne do narave. Eko-dizajn izdelka pomeni, da je že pri snovanju nekega izdelka vključeno razmišljanje, kako bodo njegove lastnosti vplivale na okolje. Ekodizajn sloni tudi na pobudah Evropske komisije za »zelene izdelke«. To so izdelki, ki imajo v svojem življenjskem obdobju manjši vpliv na okolje kot podobni izdelki z enako funkcijo. V sklopu tega pa si EU prizadeva tudi za zelena javna naročila, katerih izvajanje je v Evropi šele v začetni fazi. Skratka, trajnostno ravnanje z odpadki postaja zaveza, zato bo treba ekološko ozavestiti tudi srednja in mala podjetja, pa čeprav z ustreznimi normativnimi in finančnimi mehanizmi.

Nazaj