Objekte za predelavo odpadkov bo gradil konzorcij Strabag

03. 09. 2012

Po preučitvi odločitve Državne revizijske komisije (DKOM), ki je 12.6.2012 razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, je strokovna komisija naročnika v skladu z napotki DKOM še enkrat pregledala ponudbe, prejete v postopku s pogajanji januarja 2012, in ponovno ugotovila, da so ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročnik je ob upoštevanju zahtev Državne revizijske komisije zato izpeljal dodatni krog pogajanj: 01.08.2012 je vsem ponudnikom vročil vabilo za predajo ponudbe, v katerem je navedel tudi z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana zagotovljeni znesek v skupni višini 112.220.000,01 EUR in tako odpravil nepravilnost, ki jo je naročniku očitala DKOM v svoji zadnji odločitvi z dne 12.06.2012. Odpiranje ponudb, na katerem so bili prisotni predstavniki vseh treh ponudnikov, je bilo 07.08.2012.

Strokovna komisija naročnika je pregledala vse ponudbe in ugotovila, da sta ponudbi ponudnikov Strabag in Gorenje popolni, ponudba ponudnika Riko pa nesprejemljiva, ker ponujena investicijska cena presega zagotovljena sredstva naročnika. Strokovna komisija je nato pripravila poročilo o ocenjevanju ponudb, v katerem so navedeni izsledki pregleda ponudb in rangiranje popolnih ponudb. Na osnovi vseh treh kriterijev je naročnik je kot najugodnejšo ponudbo v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov izbral ponudbo ponudnika STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal/Drau, Austria, v skupnem nastopu s ponudnikom STRABAG UmweltanlagenGmbH. Izbrani ponudnik je ponudil investicijsko vrednost v višini 112.220.000,00 EUR in stroške obratovanja v višini 65,36 EUR/tono.

Najdaljši rok za izvedbo je 205 tednov.

Naročnik je pripravil odločitev o oddaji javnega naročila in ga skupaj s poročilom o ocenjevanju ponudb posredoval v pregled in potrditev na ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter 09.08.2012 prejel potrditev obeh dokumentov.

Istega dne je naročnik odločitev o oddaji JN vročil vsem trem ponudnikom. Odločitev je postala pravnomočna 23.08.2012.

Naročnik je pripravil tudi odzivno poročilo, v katerem skladno z veljavno zakonodajo DKOM obvešča o nadaljnjih postopkih v sklopu oddaje JN po odločitvi DKOM z dne 12.06.2012. Naročnik predvideva, da bo podpis pogodbe na začetku septembra, potem pa bo sledila uvedba v posel in priprava projektne dokumentacije ter gradnja nadomestnih objektov. Sama gradnja glavnih objektov se bo začela približno leto po podpisu pogodbe.

Začetek poskusnega obratovanja je predviden junija 2015, začetek rednega obratovanja pa oktobra 2016.

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 določa, da je »povračilo izdatkov upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2015. Organ upravljanja oziroma Evropska komisija v odločitvi o potrditvi instrumenta določi obdobje upravičenosti izdatkov v okviru upravičenega obdobja.« Če projekt ne bi bil zaključen do konca leta 2015 obstaja verjetnost finančne korekcije, naročnik pa verjame, da bo možno projekt končati pravočasno.

Nazaj