Postopek s pogajanji z vsemi tremi ponudniki

30. 01. 2012

Naročnik, Snaga javno podjetje, d. o. o., je v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov 26. januarja 2012 izpeljal postopek s pogajanji z vsemi tremi ponudniki. Novembra 2011 je bila namreč sprejeta odločitev o izločitvi vseh treh ponudb, in sicer so bile ponudbe nesprejemljive zaradi previsoke ponudbene investicijske cene.

Razpisna dokumentacija za postopek s pogajanji (vključno z vabilom na pogajanja) je bila vsem trem ponudnikom vročena 13.12.2011, ponudbe vseh treh ponudnikov pa so tudi v tem postopku presegle zagotovljena sredstva (ta znašajo 102.912.299,01 EUR).

Rok za posredovanje pisnih pojasnil in utemeljitev naročniku (glede sprememb v ponudbah, prejetih v postopku s pogajanji, v primerjavi s ponudbami, prejetimi v prejšnjem postopku - končne ponudbe na osnovi predhodno izvedenega postopka konkurenčnega dialoga) je 1. februar 2012 do 15. ure.

Po prejemu teh dokumentov bo strokovna komisija pripravila analizo, na osnovi katere bo naročnik sprejel odločitev o morebitnem izboru izvajalca ponujenih del. Pogoj za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov so zagotovljena sredstva za izvedbo.      

Nazaj