V januarju začetek gradnje glavnih objektov

20. 12. 2013

Trenutno na gradbišču potekajo manjša in pripravljalna dela (prestavitve vodov, predobremenitve itd.). Začetek gradnje glavnih objektov je skladno s terminskim načrtom predviden januarja 2014, začetek poskusnega obratovanja glavnih objektov pa je predviden maja 2015.

V jeseni so bile izvedene predvidene predobremenitve terena na območju gradnje objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO). Izvajalec del, Strabag, trenutno po delih predaja t. i. »Basic Design« dokumentacijo - to je stopnja tehnoloških načrtov med PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekti za izvedbo). Na upravno enoto Vič sta vloženi vlogi za gradbeno dovoljenje za upravno stavbo in za objekte MBO.

Nekatere aktivnosti so že dokončane (skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, pralnica vozil, rušitve starih objektov), pogodbena dela pa se v glavnem odvijajo v skladu s terminskim načrtom. Doslej je prišlo do manjših odmikov oz. podaljšanj pri delih na skladišču nevarnih gospodinjskih odpadkov in pralnici vozil, in sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer, nepredvidenih situacij in nejasne dokumentacije, kar pa ne vpliva na končni pogodbeni rok izvedbe.

Nazaj