Svet Rcero Ljubljana zasedal na 3. redni seji

22. 06. 2017

Ljubljana, 22. junij 2017 – Danes se je sestal Svet RCERO LJUBLJANA. Seznanil se je z aktivnostmi projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana). V projekt RCERO Ljubljana je trenutno vključenih 44 občin, tako da v objektih in napravah regijskega centra obdelujejo odpadke več kot 700 tisoč prebivalcev.

RCERO Ljubljana je največji kohezijski okoljski projekt in dober primer regionalnega sodelovanja v Sloveniji, ki združuje največje število občin. Vse pripeljane odpadke v celoti mehansko biološko obdelajo v objektih in napravah RCERO Ljubljana. Cilj obdelave odpadkov je izločanje čim večjega mogočega deleža sekundarnih surovin (snovna izraba). Ker vsega ni mogoče snovno izrabiti, pri postopku obdelave odpadkov nastajajo nekateri produkti (npr. digestat, lahka frakcija), za katere je treba zagotoviti prevzem in nadaljnjo energetsko obdelavo. Trenutna tehnologija (tako v Evropi kot svetu) žal ne omogoča, da ostanka odpadkov ne bi bilo treba bodisi energetsko obdelati bodisi odložiti. V Sloveniji je objektov za energetsko izrabo lahke frakcije bistveno premalo, zato del lahke frakcije plasirajo v tujino, hkrati pa pospešeno iščejo možnosti za povečevanje snovne izrabe.
Dolgoročni cilj je opustitev energetske izrabe, zato je del strategije postopno zniževanje količin odpadkov, usmerjenih v energetsko izrabo. V  letu 2016 je tako bil zasnovan projekt, s katerim nameravajo različne vrste odpadne plastike, ki je danes del trdnih goriv, predelati v granulat, iz katerega bodo nastajali plastični izdelki z dolgo življenjsko dobo.

Ugotovljena skupna vrednost projekta iz Končnega poročila upravičenca na dan 31. 12. 2016 znaša 160.708.250,36 EUR z DDV, od tega 126.992.236,24 EUR z DDV upravičenih stroškov projektiranja in gradnje ter 33.716.014,12 EUR z DDV neupravičenih stroškov - investicijska in ostala dokumentacija ter strokovna pomoč, ki jo financirajo samo občine. 77.571.940,11 EUR je znašal prispevek Kohezijskega sklada Evropske komisije, 66.641.053,25 EUR so zagotovile občine, preostanek sredstev v znesku 16.495.257,00 EUR je prispevala država.

Za objekte in naprave RCERO Ljubljana je bilo novembra 2016 pridobljeno uporabno dovoljenje. Objekti mehanske obdelave še niso prevzeti s strani naročnika, saj bo izvajalec predvidoma do konca leta 2017 izvedel dodatne adaptacije procesnih linij sortiranja sekundarnih surovin in proizvodnje goriva, tako je prevzem tega dela investicije predviden marca 2018.

Svet RCERO LJUBLJANA se je na 3. redni seji seznanil z obratovanjem RCERO Ljubljana, s stanjem koncesijskih razmerij z občinami pristopnicami in sklenjenih horizontalnih sporazumov, stanjem sprejema odpadkov iz občin in količinami odpadkov, pripeljanih v obdelavo.

V RCERO Ljubljana je trenutno vključenih 44 občin, ki so podpisale veljavne pogodbe. V letu 2016 je bilo v RCERO Ljubljana pripeljanih 80.924 ton mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, kar predstavlja 88 % količine, predvidene v Elaboratu za izračun cene, ter 30.285 ton biološko razgradljivih odpadkov, kar predstavlja 80 % v elaboratu predvidene količine.

V Svet RCERO LJUBLJANA je vključenih 26 občin, ki so sprejele Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA. Gre za skupni organ občin koncedentk, ustanovljen za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO Ljubljana. V letu 2017 so ta akt sprejele tudi Občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Šentrupert, Komenda in Ajdovščina, v kratkem pa ga bo predvidoma sprejela tudi Občina Vipava. Tako bo po novem, če bo akt sprejela tudi občina Vipava, Svet RCERO LJUBLJANA štel že 34 občin, o čemer so člani na današnji seji sprejeli ugotovitveni sklep. Vključitev v Svet RCERO LJUBLJANA omogoča enakopravno odločanje o vseh pomembnih zadevah, povezanih z RCERO Ljubljana.

Svet RCERO LJUBLJANA je sprejel tudi Poslovnik o svojem delu.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 

Nazaj