Do 8. oktobra poteka javna razgrnitev dokumentacije za MBO

12. 09. 2013

11. septembra 2013 so se sešli člani Sveta RCERO Ljubljana, ki so se seznanili z aktivnostmi na projektu RCERO Ljubljana in okvirnim terminskim načrtom izgradnje objektov za predelavo odpadkov v okviru projekta RCERO Ljubljana, v katerega je vključenih že skoraj 700.000 prebivalcev.

Izvajalec del, Strabag AG in Strabag Umweltanlagen GmbH, je z deli začel oktobra 2012. Porušili so staro avtopralnico in objekt za skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, odstranili del ceste in izvedli predobremenitve terena. Pred dvema mesecema so dokončali gradnjo nadomestnih objektov – pralnice tovornjakov s periščem težke mehanizacije in skladišča nevarnih frakcij odpadkov. Oba objekta že imata uporabno dovoljenje in sta v uporabi za potrebe odlagališča in zbiranje odpadkov.

Junija 2013 je bila na Agencijo RS za okolje ARSO predana vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS) in za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) Odlagališča Barje zaradi gradnje novih objektov. V okviru postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO) poteka javna razgrnitev dokumentacije, in sicer od 9. septembra 2013 do 8. oktobra 2013 na sedežu Agencije RS za okolje.

Svet RCERO Ljubljana se je seznanil tudi s potencialnimi nevarnostmi, ki grozijo projektu pri tehnični izvedbi. Resna grožnja projektu je spreminjanje okoljske zakonodaje v okviru ministrstva za kmetijstvo in okolje – na primer Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Predpis, ki je še v pripravi, namreč uvaja določene zahteve, ki so tehnološko neizvedljive in pogodbeno nedogovorjene ter v nasprotju s prakso preostalih držav članic EU.

Nazaj